„აუდიტის კომიტეტები: შემდგომი განვითარების პერსპექტივები“ - თვინინგის პროექტის ფარგლებში ვებინარი გაიმართა

2020 წლის 26 ნოემბერს, ევროკავშირის თვინინგის პროექტის - „ფინანსური აღრიცხვის და აუდიტის ხარისხის ამაღლება საქართველოში“ - ფარგლებში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის დახმარებით, ვებინარი გაიმართა, სახელწოდებით „აუდიტის კომიტეტები: შემდგომი განვითარების პერსპექტივები“

ღონისძიება არასაფინანსო სექტორის საზოგადოებრივი დაინტერესების პირთა აუდიტის კომიტეტების წევრების, სდპ-ების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის განმახორციელებელი აუდიტორებისთვის, საზედამხედველო და მარეგულირებელი ორგანოების წარმომადგენლებისთვის იყო განკუთვნილი. 

ვებინარი მიზნად ისახავდა ევროკავშირსა (მათ შორის, საბერძნეთში) და საქართველოში საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების საზედამხედველო ორგანოების მიერ გატარებული აღსრულების და რეგულირების ზომების კუთხით არსებული ტენდენციების მიმოხილვას, აგრეთვე იმ მნიშვნელოვანი როლის ხაზგასმას, რომელსაც აუდიტის კომიტეტები ასრულებენ კომპანიების ფინანსური ანგარიშგების, მისი აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფასა და, შესაბამისად, ფინანსური ინფორმაციის მომხმარებელთა ინტერესების უკეთ დაცვის ხელშეწყობაში. 

ღონისძიება საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა, კობა გვენეტაძემ გახსნა. ვებინარზე პრეზენტაციებით წარდგნენ მომხსენებლები საბერძნეთის ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სტანდარტების ზედამხედველობის საბჭოდან (HAASOB), საბერძნეთის კაპიტალის ბაზრის კომისიიდან (HCMC), საქართველოს ეროვნული ბანკიდან და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურიდან. 

იხილეთ ღონისძიებაზე განხილული თემები თანდართული პრეზენტაციებით: 

აუდიტის კომიტეტებსა და მარეგულირებელ ორგანოებს შორის კომუნიკაცია (ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკა) / აუდიტის კომიტეტების ფუნქციონირება (საბერძნეთის გამოცდილება):

პანაიოტის იანოპულოსი - საბერძნეთის ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის სტანდარტების ზედამხედველობის საბჭოს (HAASOB) თავმჯდომარის მოადგილე

კოსტას კოცილინისი - HAASOB-ის ყოფილი თავმჯდომარის მოადგილე, აუდიტის კომიტეტის წევრი;

საქართველოსა და საბერძნეთის არასაფინანსო სექტორის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვის ძირითადი მიგნებების შესახებ:

ნიკოს პაპადიმოსი - საფონდო ბირჟაზე დაშვებული კომპანიების დეპარტამენტი, საბერძნეთის კაპიტალის ბაზრის კომისია

ანა კვარაცხელია - ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ზედამხედველობის დეპარტამენტის კორპორატიული ფინანსების განყოფილების უფროსი, საქართველოს ეროვნული ბანკი

დავით მჭედლიძე - ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური;

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიდგომები და აღსრულების მექანიზმები ფინანსური ანგარიშგებების გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად / თანამშრომლობა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურთან: 

სალომე სხირტლაძე - ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს ეროვნული ბანკი.

ვებინარზე, ასევე, ხაზგასმულ იქნა საზედამხედველო, მარეგულირებელ ორგანოებს და სდპ აუდიტის კომიტეტებს შორის ეფექტური თანამშრომლობის მნიშვნელობა საერთო მიზნების მისაღწევად.