სამსახურმა სდპ სტატუსის მქონე პირების განახლებული სია დაამტკიცა

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 ნოემბრის №584 დადგენილების საფუძველზე, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2020 წლის 25 ნოემბრის N 575 ბრძანებით, სდპ სტატუსის მქონე პირების განახლებული სია დამტკიცდა. 
  
სდპ-ის სტატუსი ამოქმედდება და კანონმდებლობით სდპ-ებისთვის დადგენილი მოთხოვნები გავრცელდება 2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებულ საანგარიშგებო პერიოდზე და შემდგომ პერიოდებზე, ხოლო თუ სუბიექტის საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს – იმ საანგარიშგებო პერიოდზე, რომელიც 2020 წლის 31 დეკემბრის შემდგომი თარიღისთვის სრულდება.