სარეკომენდაციო მითითება ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგების წარდგენის შესახებ

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა  განაახლა სარეკომენდაციო მითითება ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგების წარდგენის თაობაზე. აღნიშნულმა სარეკომენდაციო მითითებამ ჩაანაცვლა წინა საანგარიშგებო პერიოდებთან მიმართებაში სამსახურის ვებგვერდზე განთავსებული სარეკომენდაციო მითითება მმართველობის  ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებით.

სარეკომენდაციო მითითება ვრცელდება სუბიექტებზე, რომელთაც კანონის თანახმად აქვთ ვალდებულება წარადგინონ აუდიტირებული წლიური ანგარიში (ინდივიდუალური და აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება, ასევე ინდივიდუალური და კონსოლიდირებული მმართველობის ანგარიშგება) ან ნებაყოფლობით წარადგენენ მათ.

შეგახსენებთ, რომ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, სდპ, პირველი და მეორე კატეგორიების საწარმოები და პირველი და მეორე კატეგორიების ჯგუფები ვალდებული არიან, უზრუნველყონ საკუთარი ფინანსური ანგარიშგების/კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი, რომლის წარდგენაც სამსახურისთვის ევალებათ დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1  ოქტომბრისა. აღნიშნული სუბიექტები ვალდებული არიან ასევე, მოამზადონ და კანონით დადგენილ ვადაში სამსახურს წარუდგინონ მმართველობის (მათ შორის კონსოლიდირებული) ანგარიშგება.