დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოების (ბას) წევრების საყურადღებოდ

საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოების (ბას) მომართვის საფუძველზე, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა აღნიშნული ორგანიზაციის სასერტიფიკაციო პროგრამის აღიარება გააუქმა. 

ინფორმაცია პროფესიული ორგანიზაციების შესახებ, რომელთა სასერტიფიკაციო პროგრამები ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად აღიარა სამსახურმა, ასახულია შესაბამის რეესტრში.

ამავე კანონის მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, პროფესიულ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შიდა პოლიტიკა, სისტემები და პროცედურები, რომლებიც უზრუნველყოფს პროფესიული სერტიფიცირებისა და განგრძობითი განათლების, აგრეთვე  პროფესიული ორგანიზაციების წევრების მიერ პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსის დაკმაყოფილებას. პროფესიულ ორგანიზაციად ითვლება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული ორგანიზაცია, რომელიც რეგისტრირებულია არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირად და აკმაყოფილებს ამ კანონისა და მის საფუძველზე მიღებული ნორმატიული აქტების მოთხოვნებს.