„თვინინგის“ პროექტის ვებგვერდი შეიქმნა

„თვინინგის“ პროექტისთვის დღეიდან ახალი ვებგვერდი იფუნქციონირებს - www.sarastwinning.ge. ვებგვერდის საშუალებით, დაინტერესებული პირები პროექტთან დაკავშირებული მათთვის საინტერესო ინფორმაციის მოძიებას შეძლებენ. 
„თვინინგის“ პროექტი ევროკავშირის მიერ არის დაფინანსებული და ემსახურება   საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის შესაძლებლობების გაძლიერებასა და ფინანსური აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოებას. 

სამართლებრივი დაახლოების ხელშეწყობასთან ერთად, პროექტის მთავარი ამოცანაა სამსახურის დახმარება ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის დახვეწაში, ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების გამოყენებასა და კორპორაციული ანგარიშგების მოთხოვნების აღსრულებაში, ასევე პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამებისა და საგამოცდო პროცესების აღიარების სათანადო პროცესების დანერგვასა და ადამიანური რესურსების მართვის შესაძლებლობების ზრდაში.