საქართველო ACCA-ის გლობალურ კვლევაში - „ეკონომიკური დანაშაული ციფრულ ეპოქაში“ - მიიღებს მონაწილეობას

სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაცია (ACCA) მსოფლიო მასშტაბით ატარებს კვლევას „ეკონომიკური დანაშაული ციფრულ ეპოქაში“. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივით, აღნიშნულ კვლევაში საქართველოც მიიღებს მონაწილეობას შესაბამისი უწყებების ჩართულობით. 

კვლევა მოიცავს საბუღალტრო ინდუსტრიისთვის რელევანტური ეკონომიკური დანაშაულის ოთხ სფეროსთან (ფულის გათეთრება, , მექრთამეობა, ჰაკერობა, სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დანაშაული) გაცნობას, იმის შესწავლას, თუ როგორ ახდენს გავლენას ტექნოლოგიური ცვლილებები თითოეულის განხორციელებაზე, გამოვლენასა და პრევენციიზე, და ბოლოს - არსებული და მოსალოდნელი სარეგულაციო რეაგირების მიმოხილვას.

სამსახური შედეგებს კვლევის დასრულებისთანავე ვებგვერდზე გამოაქვეყნებს.