მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის ანგარიშგების წარდგენის მოთხოვნები იცვლება

საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულია „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების პროექტი, რომლის თანახმად, მეოთხე კატეგორიის საწარმოებს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა 2 წლით გადაუვადდებათ. იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს პარლამენტის მიერ კანონპროექტი არ დამტკიცდა პირველ ოქტომბრამდე, მეოთხე კატეგორიის საწარმოების მიმართ სანქცია არ იქნება გამოყენებული. 

აღნიშნული ცვლილების მიუხედავად, მეოთხე კატეგორიის საწარმოების შეუძლიათ ნებაყოფლობით წარადგინონ ანგარიშგება, რაც ხელს შეუწყობს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდას და საქმიანი ურთეიერთობების განვითარებას. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ცვლილება არ ვრცელდება სდპ-ებზე, I, II და III კატეგორიის საწარმოებზე. მათ კვლავინდებურად უნდა წარუდგინონ ანგარიშგება სამსახურს არაუგვიანეს 1 ოქტომბრისა.