სამსახურმა კიდევ ერთი სარეკომენდაციო მითითება შეიმუშავა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა პირველი და მეორე კატეგორიის საწარმოებისათვის სარეკომენდაციო მითითება გამოსცა, რომელიც 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებისთვის ფასს სტანდარტების პირველად გამოყენებას და შესადარისი პერიოდების მიხედვით ფინანსური ანგარიშგების წარდგენას შეეხება.

აღნიშნული დოკუმენტი სარეკომენდაციო ხასიათისაა და ახალ სამართლებრივ ვალდებულებებს არ წარმოშობს.
სარეკომენდაციო მითითება სამსახურის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა და მისი ნახვა შესაძლებელია შემდეგ ბმულზე.