სამსახურის სისტემაში მრჩეველთა კომიტეტი შეიქმნა

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის სისტემაში შეიქმნა ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროს რეფორმის ხელშემწყობი სამუშაო ჯგუფი - მრჩეველთა კომიტეტი, რომელშიც მოწვეული იყო დაინტერესებული ინსტიტუციონალური მომხმარებლების წარმომადგენლები.

მრჩეველთა კომიტეტის შექმნის მიზანია, დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობით სამსახურის საქმიანობის ხელშეწყობა, მისი სტრატეგიისა და პოლიტიკის დახვეწა, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროს რეფორმის ეფექტურად და გამჭვირვალედ ჩატარება.