აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიერ განახლებული ინფორმაციების წარდგენის წესში ცვლილება

„ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 ოქტომბრის N17 ბრძანებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად, ყოველწლიურად, არაუგვიანეს 1 აპრილისა, აუდიტორი ვალდებულია განაახლოს ინფორმაცია მის მიერ წინა წლის პროფესიული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების შესახებ, ხოლო აუდიტორული ფირმა  ვალდებულია განაახლოს როგორც აუდიტორული და პროფესიული საქმიანობიდან  წინა წელს მიღებული შემოსავლების შესახებ,  ასევე თანამშრომელთა რაოდენობის შესახებ  ინფორმაცია. 

ამასთანავე, განხორციელებული ცვლილების თანახმად, აუდიტორებმა/აუდიტორულ ფირმებმა, იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნული წლის განმავლობაში მათ არ მიუღიათ შემოსავალი, შესაბამის გრაფაში  უნდა ასახონ ციფრი „0“.

აუდიტორები და აუდიტორული ფირმები, შემოსავლებისა და თანამშრომელთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაციებს ავსებენ ელექტრონულად, ვებ-გვერდზე ავტორიზაციის საშუალებით.