სამსახურის ვებგვერდზე ფასს სტანდარტების ფონდის მიერ გამოცემული „რედაქციული ხასიათის შესწორებები“ განთავსდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდის (IFRS Foundation) მიერ, 2018 წლის დეკემბერში გამოცემული დოკუმენტი -„რედაქციული ხასიათის შესწორებები “, რომელშიც მოცემულია მხოლოდ სავალდებულო და ძირითად არასავალდებულო ტექსტებში შესატანი შესწორებები, როგორიცაა დასკვნის საფუძვლები, საილუსტრაციო მაგალითები და დანერგვის სახელმძღვანელო  მითითებები.