საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური IFIAR-ის სრულუფლებიანი წევრი გახდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) სრულუფლებიანი წევრის სტატუსი მიენიჭა, რაც იძლევა გადაწყვეტილებების მიღებისას ხმის და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობის უფლებებს.

აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმი 2006 წლის 15 სექტემბერს დაარსდა 18 იურისდიქციიდან წარმოდგენილი აუდიტის დამოუკიდებელი საზედამხედველო ორგანოს მიერ. დაარსების დღიდან, IFIAR-ის წევრთა რაოდენობა მსოფლიოს მასშტაბით იზრდება სხვადასხვა იურისდიქციაში აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა წარმოქმნის ფონზე და დღეისათვის იგი  52 იურისდიქციის ფარგლებში არსებულ საზედამხედველო ორგანოს აერთიანებს.

IFIAR-ი ორიენტირებულია შემდგომ საქმიანობებზე:

1. აუდიტის საბაზრო გარემოსა და აუდიტის დამოუკიდებელი საზედამხედველო ორგანოს საქმიანობასთან დაკავშირებული ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარება აუდიტორებსა და აუდიტორულ ფირმებზე აქცენტირებით;
2.  თანამშრომლობისა და თანმიმდევრულობის ხელშეწყობა საზედამხედველო საქმიანობაში;
3. აუდიტის ხარისხით დაინტერესებულ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან დიალოგის გასამართად პლატფორმის უზრუნველყოფა.

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ IFIAR-ის ოფიციალურ ვებგვერდზე:  www.ifiar.org