ბაფ-ის ვებგვერდზე IFAC-ის მიერ გამოცემული მორიგი ბროშურა გამოქვეყნდა

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის ოფიციალურ ვებ- გვერდზე ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) მიერ მომზადებული ბროშურა - „შეარჩიეთ შესაფერისი მომსახურება: აუდიტის, მიმოხილვის, კომპილაციისა და შეთანხმებული პროცედურების მომსახურებების შედარება“ - გამოქვეყნდა. 

აღნიშნული ბროშურა 2016 წლის სექტემბერში ინგლისურ ენაზე გამოსცა IFAC-მა. მასში აღწერილია სხვადასხვა ტიპის მომსახურება - აუდიტი, მიმოხილვა, ანგარიშგების კომპილაცია და შეთანხმებული პროცედურები, რასაც აუდიტორები სთავაზობენ დამკვეთებს  მათი კონკრეტული მიზნებისა და  საჭიროებების  გათვალისწინებით,   საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. 

თითოეულ ასეთ მომსახურებას განსხვავებული სარგებლის მოტანა შეუძლია როგორც დამკვეთების ბიზნესის ხელშეწობისთვის, ასევე  საქართველოს შესაბამისი კანონების და კანონქვემდებარე აქტების მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფისათვის.

სახელმძღვანელო თარგმნილია ქართულ ენაზე და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის შემდეგ ბმულზე.