მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი მსს ფასს სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობის პროგრამა აქტიურ ფაზაში გადავიდა

2018 წლის 2 სექტემბერს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მონაწილეობით, გრანტის ფარგლებში გამარჯვებული კომპანიისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის - „მმართველობა განვითარებისათვის“ (G4G) ორგანიზებით, მსს ფასს სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობის პროგრამის პრეზენტაცია გაიმართა. შეხვედრას დაესწრნენ პროფესიული და სატრენინგო ორგანიზაციები, სასწავლო დაწესებულებების, ბიზნეს წრეების წარმომადგენლები და პროექტით დაინტერესებული სხვა პირები.

პრეზენტაცია მიზნად ისახავდა მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი მსს ფასს სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობის პროგრამის  აქტივობების მიმოხილვასა და აუდიტორიისთვის მსს ფასს სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობის პროექტთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციის მიწოდებას. პრეზენტაციის მსვლელობისას, მომხსენებლებმა დეტალურად ისაუბრეს პროექტის ფარგლებში განხორციელებული და დაგეგმილი აქტივობების შესახებ. ყურადღება გამახვილდა ტრენერთა ტრენინგზე, რომელიც ორ ეტაპად არის დაყოფილი. პირველი ეტაპისთვის დაწყებულია ინგლისურენოვანი ტრენერების შერჩევა. კონკურსის შედეგად შერჩეული კანდიდატები ტრენინგს გაივლიან საერთაშორისო ექსპერტთან. ასევე, დაანონსდა მეორე ეტაპის, ქართულენოვანი ტრენერების ტრენინგის მიმართულებით დაგეგმილი აქტივობები. შეხვედრის დასკვნითი ნაწილი კითხვა-პასუხის სესიას დაეთმო. აუდიტორიას მათთვის საინტერესო საკითხების წამოჭრისა და პასუხების მიღების საშუალება მიეცათ.

იხილეთ პრეზენტაციები: ბმული1, ბმული2.