დამტკიცდა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2018 წლის 26 ივნისის ბრძანებით დამტკიცდა „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი“, რომელიც გავრცელდება 2018 წლის 1 იანვარს ან შემდგომ დაწყებულ საანგარიშგებო პერიოდების ფინანსურ ანგარიშგებებზე. ბრძანების დამტკიცების შედეგად, ძალადაკარგულად გამოცხადდა „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბუღალტრული აღრიცხვის დროებითი სტანდარტისა და ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმის სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტთან არსებული ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების კომისიის 2005 წლის 5 აპრილის №10 დადგენილება.

სტანდარტის შემუშავებისთვის შეიქმნა საკონსულტაციო ჯგუფი, რომელშიც წარმოდგენილი იყვნენ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების, პროფესიული ორგანიზაციებისა და აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები. დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე შეჯერდა სტანდარტის პროექტზე მოწოდებული კომენტარები/შენიშვნები და შეთანხმდა სტანდარტის საბოლოო ვარიანტი.

ბრძანებით ასევე დამტკიცდა ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტების ნიმუშები, რომელთა მიზანია დაინტერესებული პირებისთვის მაქსიმალურად მარტივად გასაგები გახადოს სტანდარტი. სტანდარტში შენარჩუნებულია ფასს-ით გათვალისწინებული ძირითადი დაშვებები და პრინციპები, ასევე აღიარებისა და შეფასების მეთოდები.