აუდიტორების მიერ განგრძობითი განათლების შესახებ ინფორმაციის განახლება

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 ოქტომბრის N17 ბრძანების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, აუდიტორი  ვალდებულია არაუგვიანეს 15 აპრილისა ელექტრონულად (www.saras.gov.ge) განაახლოს ინფორმაცია (პროფესიული ორგანიზაციის დასახელების, პროგრამის სარეგისტრაციო ნომრის, დაწყების და დასრულების თარიღის) მის მიერ უკანასკნელი წლის განგრძობითი განათლების გავლის თაობაზე. ასევე, არსებობის შემთხვევაში, აუდიტორულ ფირმაში გავლილი სასწავლო ღონისძიებების ჩათვლის შესახებ ინფორმაცია (პროფესიული ორგანიზაციის მიერ აღიარების შესახებ, პროფესიული ორგანიზაციის, ჩათვლის ცნობის გაცემის თარიღის, ფირმის საიდენტიფიკაციო ნომრის, სახელწოდების, სწავლის ერთეულების (სთ) რაოდენობის მითითებით).

ზემოაღნიშნული ბრძანების შესაბამისად, აუდიტორებმა, არაუგვიანეს 2018 წლის 15 აპრილისა, სარეგისტრაციო აპლიკაციის მეშვეობით, უნდა განაახლონ შესაბამისი ინფორმაცია.