სამსახურის რეკომენდაცია სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისათვის (შემდგომში-სამსახური) პროფესიული ორგანიზაციების, აუდიტორების, აუდიტორული ფირმების მიერ მოწოდებული ინფორმაციების, ასევე სამსახურის მიერ განხორციელებული მოკვლევის საფუძველზე გამოიკვეთა ფაქტობრივი გარემოებები, რომლებიც შესაძლებელია იწვევდეს სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას აუდიტორული საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობის დარღვევას. 

საგულისხმოა, რომ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართელოს კანონის კანონის 1-ლი მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით  განსაზღვრულ საბიუჯეტო ორგანიზაციაზე, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

ამავე კანონის 28-ე მუხლის მე-8 პუნქტის თანახმად, აუდიტორული და საშემფასებლო პროფესიების გამიჯვნის მიზნით საქართველოს მთავრობამ 2018 წლის 31 დეკემბრამდე შეიმუშაოს საშემფასებლო საქმიანობის შესახებ საკანონმდებლო აქტი. მის ამოქმედებამდე:

ა) საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალმა საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა – აკრედიტაციის ერთიანმა ეროვნულმა ორგანომ – აკრედიტაციის ცენტრმა შემფასებელთა სერტიფიკაციის ორგანოს აკრედიტაცია და მონიტორინგი განახორციელოს აკრედიტაციის ცენტრის მიერ მიღებული წესებისა და პროცედურების შესაბამისად;
ბ) შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IVSC) წევრმა აკრედიტებულმა შემფასებელთა სერტიფიკაციის ორგანოებმა უზრუნველყონ შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების ქართულენოვანი ვერსიის ხელმისაწვდომობა;
გ) საშემფასებლო მომსახურების გაწევის უფლება მიეცეს მხოლოდ იმ პირს, რომელშიც დასაქმებულია აკრედიტებული შემფასებელთა სერტიფიკაციის ორგანოს მიერ სერტიფიცირებული შემფასებელი. შეფასების განხორციელების და შეფასების ანგარიშზე/დასკვნაზე ხელის მოწერის უფლება ენიჭება აკრედიტებული შემფასებელთა სერტიფიკაციის ორგანოს მიერ სერტიფიცირებულ შემფასებელს;
დ) აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტებულმა შემფასებელთა სერტიფიკაციის ორგანომ უზრუნველყოს სერტიფიცირებულ შემფასებელთა განათლების, მათ მიერ ეთიკური ნორმების დაცვისა და მათი საქმიანობის ხარისხის მონიტორინგი სერტიფიკაციის სქემის თანახმად.

სამსახურის მიერ განხორციელებული მოკვლევისა და ანალიზის შედეგებმა აჩვენა, რომ სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას ძირითადად ფიქსირდება შემდეგი სახის პრობლემები:

1. აუდიტორული მომსახურების ღირებულების შესაძლო შეუსაბამობა მომსახურების ხარისხთან;

2. პირობები, რომელთა არსებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს კანონის დარღვევა.

აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით, სამსახურის მიერ შემუშავდა რეკომენდაციები, რომელიც სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან თანამშრომლობით განთავსებულია ამავე სააგენტოს ვებ-გვერდზე. 

სამსახური იმედს გამოთქვამს, რომ აღნიშნული რეკომენდაცია გახდება შესყიდვებში მონაწილეთა სახელმძღვანელო დოკუმენტი.