აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების მიერ 2017 წლის ინფორმაციის განახლება

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 ოქტომბრის N17 ბრძანების მე-13 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების შესაბამისად, აუდიტორი, რომელიც საქმიანობას ახორციელებს ინდივიდუალურად, ვალდებულია ყოველწლიურად განაახლოს ინფორმაცია პროფესიული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან წინა წელს მიღებული შემოსავლების შესახებ, ხოლო აუდიტორული ფირმა  ვალდებულია განაახლოს ინფორმაცია აუდიტორული და პროფესიული საქმიანობიდან წინა წელს მიღებული შემოსავლებისა და თანამშრომელთა რაოდენობის თაობაზე.

ზემოაღნიშნული ბრძანების შესაბამისად, აუდიტორულმა ფირმებმა და აუდიტორებმა, რომლებიც საქმიანობას ახორციელებენ ინდივიდუალურად, დღეიდან არაუგვიანეს 2018 წლის 1 აპრილისა, სარეგისტრაციო აპლიკაციის მეშვეობით, უნდა განაახლონ 2017 წლის ინფორმაცია.