ამოქმედდა აუდიტორული საქმიანობის მარეგულირებელი საერთაშორისო სტანდარტების ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების ბრძანება

ძალაში შევიდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანება #ნ-24  ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტებისა და პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსის ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებ, რომლის საფუძველზე ამოქმედდა:

- აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო საბჭოს (IAASB) მიერ მიღებული და გამოცემული ხარისხის კონტროლის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო დოკუმენტების ცნობარით (2016-2017 წლების გამოცემა) გათვალისწინებული ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტი  და აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტები (I ტომი, II ტომი, III ტომი).  

- ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) მიერ დადგენილი პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსი (IESBA Code)

ტერმინოლოგიასა და რედაქტირებასთან დაკავშირებული შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვწეროთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: Translation@saras.gov.ge