სამსახურის რეკომენდაცია სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისათვის (შემდგომში-სამსახური) პროფესიული ორგანიზაციების, აუდიტორების, აუდიტორული ფირმების მიერ მოწოდებული ინფორმაციების, ასევე სამსახურის მიერ განხორციელებული მოკვლევის საფუძველზე გამოიკვეთა ფაქტობრივი გარემოებები, რომლებიც შესაძლებელია იწვევდეს სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას აუდიტორული საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობის დარღვევას. 

სამსახურის მიერ განხორციელებული მოკვლევისა და ანალიზის შედეგებმა აჩვენა, რომ სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას ძირითადად ფიქსირდება შემდეგი სახის პრობლემები:

1. აუდიტორული მომსახურების ღირებულების შესაძლო შეუსაბამობა მომსახურების ხარისხთან;
2. პირობები, რომელთა არსებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს კანონის დარღვევა.

აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით, სამსახურის მიერ შემუშავდა რეკომენდაციები, რომელიც სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან თანამშრომლობით განთავსებულია ამავე სააგენტოს ვებ-გვერდზე. 

სამსახური იმედს გამოთქვამს, რომ აღნიშნული რეკომენდაცია გახდება შესყიდვებში მონაწილეთა სახელმძღვანელო დოკუმენტი.