„ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 ოქტომბრის №17 ბრძანებით დამტკიცებულ წესში განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება

სრულად

„აუდიტორის/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის არსებითი პირობების და სადაზღვევო თანხის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 17 ოქტომბრის №12 ბრძანებით დამტკიცებულ წესში განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება

სრულად

სამსახურის წარმომადგენელი, უკრაინის აუდიტორული საქმიანობის საჯარო საზედამხედველო ორგანოსა და აუდიტორთა პალატის მიერ ორგანიზებულ ვირტუალურ საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით წარდგა

სრულად

16 ნოემბერს, სამსახურმა და IFRS Foundation-მა, მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის მხარდაჭერით, სდპ-ების, I და II კატეგორიის საწარმოებისთვის, ფასს სტანდარტის და მმართველობის ანგარიშგების შესახებ, დისტანციური შეხვედრა გამართეს

სრულად

სავალდებულო შეტყობინების სახით, SARAS-ისგან გეგზავნებათ თქვენ მიერ წარდგენილ ანგარიშგებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

სრულად

სასწავლო კურსზე დასწრება შეუძლიათ როგორც  აუდიტორებს, აგრეთვე ყველა დაინტერესებულ პირს, ვისაც სურს დაეუფლოს აუდიტორულ უნარ-ჩვევებს

სრულად