პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
ლევან კომლაძე 49% 49%
თეიმურაზ კომლაძე 51% 51%