პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
შპს ცოდნისა 60%
შპს ააფ-მენეჯმენტი 40%