პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
გიორგი ნიქაბაძე 25%
ამბერკი ნიქაბაძე 25%
რუსუდანი ჟორჟოლიანი-ნიქაბაძე 30%
თამარი ნიქაბაძე 20%