პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ვაჟა ლალებაშვილი 75%
იოსებ სიმონიშვილი 25%