პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
ვაჟა ლალებაშვილი 75% 75%
იოსებ სიმონიშვილი 25% 25%