პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
მაია ფეიქრიშვილი 70%
ემზარ სეფერთელაძე 30%