პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ლილი ტურიაშვილი 70%
თეონა კობიძე 15%
ქეთევან კობიძე 15%