პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
გიორგი მელქაძე 80%
კონსტანტინე ცხაკაია 20%