პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ანზორი ჯიჯეიშვილი 90%
მაია მიქაძე 10%