პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
გიორგი ხმალაძე 50% 50%
ნიკოლოზ ხმალაძე 50% 50%