პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
სალომე კიკნაძე 16,3%
სოფიო კიკნაძე 16,3%
კონსტანტინე კიკნაძე 51.1%
სესილი კიკნაძე 16.3%