პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ედუარდი აბაიაძე 30%
მარინე ჯოხაძე 45%
მიხეილ აბაიაძე 25%