პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
თამარ დევდარიანი 26%
მაია ღრუბელაძე 24%
ლევან გუგუშვილი 24%
გიორგი ვეფხვაძე 26%