პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
ირაკლი გოგიბერაშვილი 50% 50%
ჯემალ ძნელაძე 50% 50%