პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
ზურაბ კეკელიძე 24,5 % აქვს
მარინე ღამბაშიძე 24,5 % აქვს
ციალა ბუქური 51% აქვს