პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
დავით ალელიშვილი 25%
მიხეილ მალაშევსკი-ჯაყელი 75%