პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
გიორგი ხუციშვილი 26%
ივანე კუტიბაშვილი 25%
შპს ეკოვის ეი-თი-ეი 49%