პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
შპს ATA Partners 48%
ეკა რუხაძე 26%
გიორგი ხუციშვილი 26%