პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ზვიად ახვლედიანი 50%
ალექსანდრე ოქრომჭედლიშვილი 50%