პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ბაკური თათელიშვილი 51%
თამაზი კვინიკაძე 14%
ირაკლი გაბუნია 14%
იროდიონ მაჭარაძე 21%