პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
კონსტანტინე ჭანტურიძე 51% 51%
მარიამ ღირსიაშვილი 49% 49%