პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
გრიგოლ ხვედელიძე 51%
ზვიად გელაძე 49%