პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ლერი მჭედლიძე 80%
გიორგი ლომიძე 20%