პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ლევან მკლავიშვილი 36%
მიხეილი ენუქიძე 9%
ივანე ჟუჟუნაშვილი 9%
ზურაბ ლალაზაშვილი 36%
ქეთევან ზარიძე 5%
ვლადიმერ ხრიკაძე 2.5%
დავით გელაშვილი 2.5%