პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
გიგა ხატიაშვილი 51%
ზურაბ გოგბერაშვილი 49%