პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ამირან ჯანგიძე 55%
ტარიელ შარაბიძე 45%