პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
ამირან ჯანგიძე 55% 55%
ტარიელ შარაბიძე 45% 45%