პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
რეზო ვანიძე 50%
ლელა კანდელაკი 50%