პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
მალხაზ ქარცივაძე 52%
ლიანა დავითაძე 48%