პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
მერი ჩაჩუა 49%
გიორგი სახოკია 51%