პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ონისე სვანიძე 16%
მურმან კობახიძე 16%
ირაკლი რუხაძე 17%
ომარი დოღონაძე 51%