პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
ონისე სვანიძე 16% 16%
მურმან კობახიძე 16% 16%
ირაკლი რუხაძე 17% 17%
ომარი დოღონაძე 51% 51%