პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
ემზარ ქათამაძე 30% ხმის უფლებით
დავით შარაშიძე 30% ხმის უფლებით
მედეა ცხადაძე 40% ხმის უფლებით