პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ემზარ ქათამაძე 30%
დავით შარაშიძე 30%
მედეა ცხადაძე 40%